S jednorožcom a levíkom na obľúbenom mieste.”

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“  S jednorožcom a levíkom na obľúbenom mieste 

(ďalej len „S jednorožcom a levíkom na obľúbenom mieste“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „S jednorožcom a levíkom na obľúbenom mieste“)
  Obchodné meno: SiMatula s.r.o.
  Sídlo: Považská Teplá 413, Považská Bystrica 017 05, Slovenská republika
  IČO: 52886999
  DIČ: 2121183416
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 39609/R Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 01:00 26. 05. 2020 do 16:00 01. 06. 2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“)Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže, ktorá bude vyhlásená na tejto adrese https://www.facebook.com/SiMatula si vyžaduje, aby oprávnený účastník (ďalej aj ako „súťažiaci“) súťaže napísal len jeden komentár do statusu vyhlásenej súťaže,,S jednorožcom a levíkom na obľúbenom mieste ”, napíše Obľúbené miestočko Vášho dieťatka, o ktorý jeden komplet má záujem Outfit pre dievčatko (komplet tričko s jednorožcom a šortky) alebo má záujem v prípade výhry o Outfit pre chlapca (komplet tričko s levíkom a šortkami), napíše zvolenú veľkosť (12 mesiacov- 80cm, 18 mesiacov- 86cm, 24 mesiacov – 92cm).
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži sú 4 súťažiaci. Jeden bude vylosovaný pre výhru Outfit pre dievčatko (Tričko s jednorožcom a šortky zn. Babybol Barcelona v hodnote 15,30€), druhý vylosovaný získa druhú cenu Outfit pre chlapcov (Tričko s levom a šortky zn. Babybol Barcelona v hodnote 14,60€) jedná sa o len jednu z veľkosti pre dieťatko 12 mesiacov- 80cm, 18 mesiacov- 86cm alebo 24 mesiacov – 92cm), tretí, štvrtý vylosovaný získajú Zľavovú poukážku na celý nákup v hodnote – 5€ (päť EUR) na celý nákup na stránke (https://www.facebook.com/SiMatula alebo https://www.facebook.com/SiMatula), ktorý sa môže kombinovať na rôzny tovar (nový, outlet, cream alebo second hand) aj, ktorý je uvedený v zľave, akciiNáklady na balné a prepravu sú tiež spojené s výhrou. Naše výhry v hodnote 15,30€, 14,60€ a dve Zľavové poukážky na celý nákup v hodnote -5€ má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,-EUR(slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú 4 vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov v čase 16:00 01. 06. 2020 vyžrebovaním v živom vysielaní na našej stránke https://www.facebook.com/SiMatula. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej stránke https://www.facebook.com/SiMatula pod vyhláseným súťažným statusomA tiež na https://www.simatula.sk/sutazte-s-nami/. Budeme žrebovať z dvoch nádob po dvoch súťažiacich (4 vylosovaní), kde budú rozdelení súťažiaci podľa vlastného výberu outfit pre dievčatko a outfit pre chlapčeka. Víťazi budú priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy (Messenger). Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry osobným prevzatím alebo poštovou prepravou. Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 7. Ochrana osobných údajov
  Sa riadime podľa našich vypracovaných dokumentov https://www.simatula.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov-a-poucenie-o-cookies/.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže SiMatula s.r.o. vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Považskej Teplej, dňa 26.05.2020